ĐĂNG KÝ NGAY

THẺ BẢO LÃNH

Thẻ xanh - Bảo lãnh nội trú

Chương trình Đồng, Bạc, Vàng
Chương trình Bạch kim, Kim cương
nhưng KHÔNG tham gia Quyền lợi ngoại trú

Thẻ vàng - Bảo lãnh nội trú & ngoại trú

Chương trình Bạch kim, Kim cương và
có tham gia Quyền lợi điều trị ngoại trú
( Áp dụng bảo lãnh ngoại trú duy nhất cho thẻ vàng)

BẢO LÃNH VIỆN PHÍ

QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG