ĐĂNG KÝ NGAY

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi thiết lập chính sách bảo mật này (“Chính Sách Bảo Mật”) để thông báo tới khách hàng chính sách của chúng tôi liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được từ khách hàng khi sử dụng trang web.

1. Thông Tin Cá Nhân

Trong quá trình sử dụng trang web, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng theo các bước xác định trên trang web nhằm thiết lập một tài khoản riêng cho khách hàng cũng như để nhận dạng khách hàng để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Những thông tin cá nhân này (“Thông Tin Cá Nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau:
(i) Họ tên
(ii) Giới tính
(iii) Ngày tháng năm sinh
(iv) Số điện thoại
(v) Email
(vi) Nghề nghiệp
(vii) Thu nhập hằng tháng

2. Quy Định Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

(i) Chúng tôi chỉ sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho mục đích nhận dạng khách hàng khi sử dụng trang web.
(ii) Việc chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân là nhằm đảm bảo việc cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và nhằm nâng cao dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.
(iii) Chúng tôi cam kết không chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao Thông Tin Cá Nhân cho bất kỳ một bên thứ ba nào.
(iv) Chúng tôi chỉ cung cấp Thông Tin Cá Nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(v) Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của khách hàng trên trang web đồng thời ngăn chặn các hành vi sau:
- Đánh cắp hoặc tiếp cận Thông Tin Cá Nhân trái phép;
- Sử dụng Thông Tin Cá Nhân trái phép;
- Thay đổi, phá hủy Thông Tin Cá Nhân trái phép.
(vi) Trong trường hợp phát sinh bất kỳ thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nào liên quan tới Thông Tin Cá Nhân, khách hàng có quyền truy cập trang web hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông Tin Cá Nhân.

3. Điều Khoản Chung

Chúng tôi có quyền cập nhật và/hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật vào bất kỳ thời điểm nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web của khách hàng sau khi chúng tôi cập nhật và/hoặc thay đổi Chính Sách Bảo Mật sẽ cấu thành sự thừa nhận và đồng ý của khách hàng đối với Chính Sách Bảo Mật.

4. Liên hệ

Trường hợp khác hàng có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email inquiry@trans-cosmos.com.vn hoặc số điện thoại +84 4 3862 2288.